Algemene boshistorische publicaties

 • H. Blink, 1929, Woeste gronden, ontginning en bebossing in Nederland voormaals en thans, Den Haag, Nederlandsche Vereeniging Voor Economische Geographie.
  • In dit boek, bestaande uit twee delen, wordt in het eerste deel de ontginning en drooglegging van de Nederlandse bodem in de loop der tijd beschreven en in het tweede deel de geschiedenis van bossen en bomen in Nederland.
 • J.A. van Steijn, 1933, Duinbebossching, Wageningen, H. Veenman & zonen.
  • Dit boek beschrijft de (ontstaans)geschiedenis van de duinen en duinbebossingen in Nederland, bebossingen van duinen in andere landen, de kenmerken (o.a. water, wind en klimaat) van duingebieden in Nederland en verschillende aspecten die van belang zijn bij de aanleg van duinbebossingen.
 • M. de Koning, 1949, Bosbrand Arnhem, Nederlandsche Heidemaatschappij.
  • Dit boekje beschrijft onder andere het voorkomen, de oorzaken, de omvang en de bestrijding van bos- en heidebranden in de periode van 1927 tot 1946.
 • H. Doing Kraft, 1955, Historische gegevens over het duinlandschap speciaal met het oog op de bossen en beplantingen, Wageningen, Landbouwhogeschool Wageningen.
  • Dit rapport bevat een beschrijving van de landschaps- en bosgeschiedenis van de duinen en de binnenduinrand voor de Middeleeuwen en daarna per eeuwe van de 16e tot en met de 20e eeuw.
 • D. Burger Hzn.,1970, Bosbouw in Nederland, Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging,.
  • Dit boek geeft een overzicht van de Nederlandse bosbouw anno 1970. Onder andere de grondslagen (geologie, klimaat, statistieken, etc.), functies van het bos, bosvormen en de wetgeving worden beschreven.
 • C.P. van Goor, E.C. Lucassen & C. Tutein Nolthenius, 1985, De geschiedenis van het Nederlandse bos: bosgebruik en bosbeheer, Baarn, Staatsbosbeheer - Kasteel Groeneveld.
  • Hierin vindt u informatie over het gebruik van bos door de eeuwen heen en diverse vormen van bebossing in Nederland zoals landgoedbossen, stuifzandbebossingen, polderbebossingen, de griendcultuur etc. Ook wordt de toekomst van het Nederlandse bos kort beschouwd. Dit werk is gepubliceerd naar aanleiding van een tentoonstelling in het gerestaureerde Kasteel Groeneveld.
 • J. Buis, 1985, Historia Forestis, Wageningen / Utrecht, Landbouwhogeschool Wageningen en HES Uitgeverij B.V.
  • Een algemene studie naar de historie van de Nederlandse bossen tot het midden van de negentiende eeuw. Deel 1 beschrijft het bosgebruik, boswetgeving en bosbeheer, deel 2 beschrijft de houtmarkt en houtteelt.
   Dit boek is online te raadplegen via: http://edepot.wur.nl/132846 (70 Mb)
 • H. Vernhout, 1988, De sociale geschiedenis van de bosarbeid, Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen.
  • Deze studie beschrijft de sociale geschiedenis van de bosarbeid in Nederland en de geschiedenis van het Nederlandse bos in het kort.
 • A. Seubring, 1988, De aanplant van grove den in historisch perspectief, Utrecht Staatsbosbeheer.
  • Een beschrijving van de maatschappelijke ontwikkelingen die geleid hebben tot de aanplant van grove den in 1900 en de grove dennenteelt in de 19e eeuw.
 • J.P.H.T. Michiels & T. van Roon, 1991, Ooibossen, restanten uit een rijk verleden, Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen.
  • Dit rapport behandelt allereerst ooibossen in Nederland in het algemeen, met een beschrijving van de natuurlijke vegetatie en het beheer van ooibossen door de eeuwen heen. Daarna worden meer gedetailleerde gegevens over de geschiedenis van vegegtatie, eigendom en beheer voor twee ooisbosgebieden behandelt. Het gaat hier om het Colenbrandersbos aan de Waal tussen Nijmegen en Millingen a/d Rijn en de Duursche Waarden aan de IJssel tussen Olst en Wijhe.
 • L. Bloks & J. Obbink, 1992, Een boom groeit toch gewoon? Baarn, Kasteel Groeneveld.
  • Dit boekje geeft een beknopt overzicht van de bosarbeid en het werk van de bosarbeider van 1750 tot 1950.
 • R.J.A.M. Wolf, 1992, Ontstaansgeschiedenis en beheer van de Nederlandse Elzen- en berkenbroekbossen, Wageningen, Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek.
  • In dit rapport worden het ontstaan en het beheer beschreven van berkenbroekbos in hoogveengebieden en langs voedselarme vennen, elzen- en berkenbroekbossen in laagveengebieden en elzenbroekbossen op de zandgronden.
 • J. Buis, 1993, Holland Houtland, Amsterdam, Prometheus.
  • Een geschiedenis van het Nederlandse bos waarin wordt verhaald hoe het oorspronkelijke bos in ongeveer duizend jaar grotendeels is verdwenen, een geschiedenis van "grote successen en van nog dramatischer mislukkingen".
 • G. Tack, P. van den Bremt & M. Hermy, 1993, Bossen van Vlaanderen, Leuven, Davidsfonds
  • Dit boek brengt de cultuurgeschiedenis van Vlaanderen in beeld, toont de economische en ecologische geschiedenis en laat de sporen van het verleden zien die ook nu nog zichtbaar zijn.
 • P.H.M. Thissen, 1993, Heidebebossing met de renteloosvoorschotregeling, 1907, Wageningen Informatie- en KennisCentrum Natuur, Bos, Landschap en Fauna, Ministerie van LNV
  • Dit werkdocument beschrijft een gedeelte van de geschiedenis van heidebebossing en de renteloos-voorschotregeling 1907 en de resultaten daarvan.
 • N. Meijdam, S. Bierens de Haan & P. Verzijl, 1993, Riet- en griendcultuur in Nederland, Utrecht, Nederlands Centrum voor Volkscultuur.
  • Dit boekje beschrijft onder andere de ontstaansgeschiedenis en het beheer van grienden in de Biesbosch, de binnendijkse griendcultuur in Langbroek en Schijndel en het dagelijks leven van griendwerkers en hun gezinnen in de hoogtijdagen van de griendcultuur.
 • C. Konijnendijk & A. Vlasman, 1993, Van stadsbos naar bosstad : ontwikkeling van Nederlandse stadsbossen, Wageningen. Landbouwuniversiteit Wageningen.
  • Dit rapport bevat beschrijvingen van de relatie tussen mens en natuur, mens en bos en mens en stad in de historie en in de huidige situatie (in 1993).
 • M. Ridderbos, 1994, Stadsbossen in beeld, Nieuwegein Ridderbos.
  • Dit document bevat beschrijvingen met onder andere de voornaamste historische feiten van stadsbossen van voor 1600 en van de 19e en 20e eeuw.
 • E. Pelzers & W.H. de Beaufort, 1996, Natuurbeschermer, Jager, Bosbouwer, W.H. de Beaufort (1881-1076), Woudenberg, t Schoutenhuis.
  • Het leven van W.H. de Beaufort en zijn rol in natuurbescherming, jacht en bosbouwer wordt beschreven
 • J. Buis & J. Verkaik, 1999, Staatsbosbeheer - 100 jaar werken aan groen Nederland, Utrecht, Uitgeverij Matrijs.
  • In dit boek is te lezen hoe Staatsbosbeheer zich in een eeuw heeft ontwikkeld van een kleine overheidsdienst tot een zelfstandige natuurbeheerorganisatie" en hoe het bos en bosbeheer in die tijd is ontwikkeld.
 • F. d'Ansembourg ea. 2003, Vraag het de bomen, Utrecht, Uitgeverij Matrijs.
  • In dit boek behandelen een aantal toonaangevende wetenschappers en beheerders vernieuwende ideeen over bosbeheer. In een aantal essays wordt een nieuwe kijk op onder andere de beleidsmatige, ecologische, culturele, recreatieve en economische aspecten van het bosbeheer in Nederland gegeven.
 • H. Baas, B. Mobach & H. Renes, 2005, Leestekens van het landschap, Utrecht, Landschapsbeheer Nederland.
  • 188 landschapselementen worden in het kort beschreven.
 • P. Jansen & M. van Benthem, 2005, Historische boselementen, Wageningen, Stichting Probos.
  • Dit boek bevat informatie over de herkenning, historie en beheer van cultuurhistorische elementen.
 • P. Minkjan, H. Baas, H. Renes & P. Veen, 2006 , Handboek Cultuurhistorisch beheer, Utrecht, Landschapsbeheer Nederland.
  • Dit boek gaat over cultuurhistorisch landschapsbeheer: het beheer van landschappen en landschapselementen op een wijze die ze in stand houdt en die recht doet aan hun historische waarde.